HYDROLOGICKÁ ČINNOSŤ ÉDUVÍZIGU

Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva (ÉDUVÍZIG) monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu povrchových a podzemných vôd; zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje, interpretuje a zverejňuje údaje a informácie o stave a režime vôd. ÉDUVÍZIG tieto úlohy vykonáva pomocou svojej pozorovacej siete nachádzajúcej sa v čiastkovom povodí riek Dunaj, Lajta (Leitha), Marcal a Rába (Raab).

Monitoring povrchových vôd spočíva v zhromažďovaní údajov o vodných stavoch, teplote vôd, vo vykonávaní pravidelných meraní prietokov a pohybu splavenín vo viac ako 280 vybraných profiloch. Zber údajov sa vo väčšine prípadov vykonáva pomocou digitálnych registračných zariadení, pričom z profilov so zvýšenou dôležitosťou (45 ks) sú poskytované údaje v 5 minútovom intervale.

Monitoring podzemných vôd je vykonávaný pomocou vhodne rozmiestnených 550 ks sond, vo väčšine  ktorých sú merania vykonávané digitálne. V 42 sondách prebieha monitoring s diaľkovým prenosom dát.

Údaje o zrážkach, výparoch a o množstve napadnutého snehu sú zhromažďované prostredníctvom 24 špeciálnych staníc, z ktorých 13 spravuje ÉDUVÍZIG spoločne so Štátnou meteorologickou službou (Országos Meteorológiai Szolgálat).
Okrem pravidelne vykonávaných meraní špeciálna zložka ÉDUVÍZIG-u vykonáva vo vybraných profiloch cca 700 až 1100 meraní ročne so zameraním na zistenie prietokových množstiev.
Vyššie spomenuté údaje sú poskytované ďalej až po ich spracovaní a predpísaných kontrolných postupoch.

Hydrologická činnosť tejto organizácie je od marca 2003 vykonávaná v súlade s ISO 9001:2008. Znamená to, že údaje získavané kalibrovanými prístrojmi ÉDUVÍZIG-u je možné považovať za hodnoverné údaje.Merný profil na potoku Rák – patak (Sopron)
Pozorovacia sonda (Lipót)


Meranie prietoku ADCP prístrojom (Leitha, Mosonmagyaróvár)

Prihlásenie