HYDROLOGICKÁ ČINNOSŤ SVP/SHMÚ/VV

Všeobecné informácie o zbere a distribúcii hydrologických údajov na Slovensku

Zhromažďovanie a distribúcia hydrologických údajov z územia Slovenskej republiky je vykonávaná odbornými organizáciami zriadenými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorými sú Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., (SVP, š.p.) a Vodohospodárska výstavba, š.p. (VV, š.p.).

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie. Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch ovzdušia a vôd sú pozorovacie objekty štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a o vybudovaný hmotný investičný majetok na vodných tokoch, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme - hlavne protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky, vodné nádrže, stavby protipovodňovej ochrany, kanálovú sieť a je aj prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Zhromažďuje, spracováva, hodnotí a archivuje hydrologické údaje sledované predovšetkým na odvodňovacích kanáloch, nádržiach a vodných stavbách v jeho správe (napr. čerpacie stanice, malé vodné elektrárne, vzdúvacie objekty, atď...)


Vodohospodárska výstavba, š.p. je investorskou štátnou organizáciou a správcom VD Žilina, VD Gabčíkovo a MVE Dobrohošť, pričom je aj správcom monitorovacích zariadení nachádzajúcich sa na týchto dielach. Jej odborné zložky zabezpečujú technicko-bezpečnostný dohľad nad všetkými vodnými stavbami I. a II. kategórie (napr. VD Gabčíkovo, dunajské ochranné hrádze, atď...) podľa osobitných právnych predpisov.


Prihlásenie